NOWOŚCI

PROJEKTY UE

ZWIĄZEK

OPINIE

OF. PRACY

GR.ZAKUPOWA

SZUKAJ

DOŁĄCZ

FORUM

LEKI

LINKI

KONTAKT


Biuro Związku informuje, że od 7.11.2019 NFZ wprowadził do portalu obowiązek uzupełnienia danych adresowych.

W przypadku podmiotów należy uzupełnić adres email podmiotu oraz zaznaczyć oświadczenie, że nie jesteśmy podmiotem publicznym w rozumieniu art 2 Ustawy z dnia 17.02.2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. (zaznaczamy oświadczenie w przypadku jeżeli nasz podmiot nie znajduje się na liście art 2 ustawy realizujących zadania publiczne - będzie to większość podmiotów).

 

Lista podmiotów w rozumieniu art 2 Ustawy realizujących zadania publiczne:

1) organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa, sądów, jednostek organizacyjnych prokuratury, a także jednostek samorządu terytorialnego i ich organów,

2) jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

3) funduszy celowych,

4) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz spółek wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,

5) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

6) Narodowego Funduszu Zdrowia,

7) państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu realizacji zadań publicznych,

8) uczelni,

9) federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,

9a) instytutów badawczych,

9b) instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,

9c) jednostek organizacyjnych tworzonych przez Polską Akademię Nauk,

10) Polskiej Komisji Akredytacyjnej,

11) Rady Doskonałości Naukowej

 

W przypadku pomyłki lub konieczności zmiany, możemy ją wykonać w każdym momencie i należy to zrobić zgodnie z przekazaną informacją DOW NFZ. Na ten moment NFZ nie podaje numerów kontaktowych - jest to właśnie wyjaśniane z DOW NFZ.

 

Masz pytanie? Sprawdź FORUM

20 LAT RAZEM

Reklama

FUNDACJA

Reklama

POZYTYWNIE

Reklama

GRUPA ZKUPOWA

Reklama

Copyright © 2011. All Rights Reserved.