NOWOŚCI

PROJEKTY UE

ZWIĄZEK

OPINIE

OF. PRACY

GR.ZAKUPOWA

SZUKAJ

DOŁĄCZ

FORUM

LEKI

LINKI

KONTAKT


 

STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU

LEKARZY RODZINNYCH - PRACODAWCÓW

 

Tekst jednolity Statutu Dolnośląskiego Związku Lekarzy Rodzinnych - Pracodawców

z uwzględnieniem zmian z dnia 26.09.2020 r.

 

Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1

 

Organizacja nosi nazwę "Dolnośląski Związek Lekarzy Rodzinnych - Pracodawców" i w dalszej części statutu zwana jest "Związkiem".

 

§ 2

 

1. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Związku jest miasto Wrocław.

3. Związek działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców (Dz.U.nr 55, poz. 235 z 1991r.).

 

§ 3

 

Związek może przystąpić do federacji i konfederacji związków pracodawców.

 

§ 4

 

Związek jest dobrowolną i samorządną organizacja, niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji, zrzeszającą: lekarzy rodzinnych,  którzy z mocy innych ustaw są pracodawcami oraz osoby prawne będące podmiotami leczniczymi  udzielającymi świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotne.

§ 5

 

Godłem Związku jest znak graficzny zatwierdzony przez zgromadzenie założycielskie - złoty okrąg z wpisanym na obwodzie: Dolnośląski Związek Lekarzy Rodzinnych - Pracodawców. W jego centrum stylizowany śląski orzeł, na którego tułowiu jest znak graficzny Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, znak rodowodowej - członkowskiej przynależności lekarzy rodzinnych pracodawców.

§ 6

 

Związek używa pieczęci podłużnej o treści Dolnośląski Związek Lekarzy Rodzinnych Pracodawców, Biuro Związku we Wrocławiu.

 

Rozdział 2

CELE I FORMY DZIAŁANIA

 

§ 7

 

1. Podstawowym zadaniem Związku jest ochrona praw i reprezentacja interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników, organów administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, Narodowego Funduszu Zdrowia, innych organizacji a także zaspokajanie wszelkich organizacyjnych, prawnych i gospodarczych potrzeb pracodawców oraz działanie na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego.

2. Zadania te Związek realizuje przez:

a) udział w rokowaniach, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych, oraz zawierania układów pracy i innych porozumień,

b) prowadzenie doradztwa prawnego i organizacyjnego na rzecz  członków przed organami wymiaru sprawiedliwości, administracji państwowej, samorządowej i Narodowym Funduszem Zdrowia,

c) prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej, informacyjnej i promocyjnej dla członków Związku,

d) prowadzenie studiów i badań, gromadzenie i przekazywanie informacji z zakresu prawa, ekonomii i organizacji,

e) występowanie do organów administracji państwowej i samorządowej z wnioskami legislacyjnymi oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących stosunków pracy i polityki gospodarczej,

f) występowanie do Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskami i opiniami dotyczącymi relacji ze świadczeniodawcami i prowadzonej polityki finansowania POZ,

g) oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ustawodawczej oraz opinii publicznej dotyczącej interesów pracodawców,

h) prowadzenie działalności wydawniczej i popularnonaukowej,

i) prowadzenie badań rynku, doradztwa ekonomicznego na rzecz członków, wykonywanie ekspertyz,

j) delegowanie swoich przedstawicieli do władz: samorządowych, administracji publicznej i Narodowego Funduszu Zdrowia,

k) organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych,

l) promowanie medycyny rodzinnej, w tym w szczególności umacnianie prestiżu medycyny rodzinnej oraz Związku w kraju i za granicą.

ł) promocję przedsiębiorczości,

m) prowadzenie działań na rzecz rozwoju rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu,

n) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

o) promowanie nowych technologii oraz działań innowacyjnych w gospodarce,

p) działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego,
q) kreowanie polityk publicznych,
r) działania na rzecz ekonomii społecznej,

s) współpracę ze szkołami wyższymi i innymi instytucjami w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy.

 

§ 8

 

1. Dla realizacji celów statutowych Związek może:

a) prowadzić działalność gospodarczą,

b) uczestniczyć jako udziałowiec (akcjonariusz) w spółkach i spółdzielniach,

c) uczestniczyć w innych przedsięwzięciach,

d) tworzyć oddziały terenowe.

2. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów ustaw zakazujących prowadzenia określonej działalności lub uzależniających jej podjęcie od uzyskania zezwolenia odpowiedniego organu państwowego.

3. Dochody uzyskane z działalności o której mowa w ust.1, mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych.

Rozdział 3

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZWIĄZKU

 

§ 9

 

1. Członków Związku dzieli się na:

- członków zwyczajnych ;

- członków wspierających;

2. Członkiem zwyczajnym Związku może być:

- lekarz rodzinny prowadzący działalność gospodarczą i udzielający świadczeń zdrowotnych w indywidualnej praktyce lekarskiej lub grupowej praktyce lekarskiej, a także w innej formie organizacyjnej, które stale lub okresowo zatrudnia pracowników;

-  podmiot leczniczy, będący osobą prawną  zatrudniający stale lub okresowo pracowników udzielając świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotne.

 

§ 10

 

1. O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd Związku uchwałą po złożeniu:

a) Deklaracji Przystąpienia do Dolnośląskiego Związku Lekarzy  Rodzinnych Pracodawców - załącznik Nr 1 do Statutu.

b) informacji o numerze  wpisu w Centralnej Ewidencji  i Informacji o działalności Gospodarczej albo wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;

c) informacji o numerze  wpisu w rejestrze  podmiotów leczniczych lub rejestrze praktyk lekarskich

2. Członkowie wspierający przedstawiają do deklaracji zamiast informacji określonych w ust. 1  lit. b-c 3., zaświadczenie o odbywaniu specjalizacji w zakresie medycyny rodzinnej.

3. W razie uchwały Zarządu Związku  o odmowie przyjęcia w poczet członków  przysługuje składającemu deklarację odwołanie do Zebrania Ogólnego Związku.

 

§ 11

 

1. Członkom zwyczajnym Związku przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

2. Członkowie zwyczajni i wspierający mają prawo :

a) do korzystania z wszelkich uprawnień wynikających z przynależności do Związku, a w szczególności do korzystania z wszelkich form pomocy przewidzianej statutem Związku,

b) do dostępu i korzystania z informacji o działalności Związku.

 

§ 12

 

Członkowie Związku są obowiązani:

a) przestrzegać statutu i stosować się do uchwał podejmowanych przez organy Związku,

b) wspierać Związek w wykonywaniu zadań statutowych,

c) opłacać terminowo składki członkowskie.

 

§ 13

 

1. Członkostwo ustaje w przypadku:

a) wypowiedzenia przez członka członkostwa ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego,

b) rozwiązania Związku,

c) wykluczenia ze Związku w przypadku rażącego naruszenia  postanowień statutu lub uchwał organów Związku. Uchwałę w tej  sprawie podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów,

d) śmierci członka – osoby fizycznej,  likwidacji lub upadłości członków – podmiotów leczniczych prowadzonych w formie spółek osobowych lub kapitałowych.

2. Członkowi Związku przysługuje odwołanie od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia ze Związku do Zebrania Ogólnego w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu. Odwołanie rozpoznawane jest na najbliższym Zebraniu Ogólnym, zaś uchwała Zebrania Ogólnego w tej sprawie podejmowana jest większością 2/3 głosów obecnych na Zebraniu członków.

3. W przypadku rażącego naruszenia Statutu lub uchwał organów Związku Zarząd może zawiesić Członka w prawach na określony czas, nie dłużej jednak niż do 6 miesięcy, określając przy tym zakres ograniczenia Członkowi praw wynikających ze statutu oraz uprawnień związanych z przynależnością do Związku. Zawieszenie może w szczególności obejmować;

a) czasowe pozbawienie czynnego prawa wyborczego,

b) dostępu do udziału w konferencjach i szkoleniach,

c) dostęp do konsultacji prawnych, opinii i informacji przekazywanych członkom.

4. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów.

5. Zawieszonemu Członkowi Związku przysługuje odwołanie od uchwały Zarządu  - § 13 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

6. Zawieszenie Członka Związku nie zwalnia z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

 

Rozdział 4

ORGANY ZWIĄZKU

 

§ 14

 

Organami Związku są:

a) Zebranie Ogólne Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

 

§ 15

 

1. O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały organów Związku podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 16

 

1. Zarządowi i Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo kooptowania członków w razie konieczności uzupełnienia składu organów w czasie trwania kadencji.

2. Członkostwa w Zarządzie nie łączy się z członkostwem w Komisji Rewizyjnej.

 

§ 17

 

1. Zebranie Ogólne członków jest najwyższą władzą Związku.

2. Posiedzenie Zebrania Ogólnego członków Związku odbywa się nie rzadziej niż raz w roku.

3. W Zebraniu Ogólnym biorą udział wszyscy Członkowie Związku. Członkowie wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W Zebraniu Ogólnym można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli zawiadomienie o Zebraniu Ogólnym, o którym mowa w ust. 5, taką formę przewiduje.

4. Zebranie Ogólne zwoływane jest przez Prezesa Zarządu, który decyduje o jego trybie stosownie do ust. 3 i 6.

5. Zawiadomienie o Zebraniu Ogólnym powinno być ogłoszone do wiadomości Członków Związku co najmniej na stronie internetowej Związku na 2 tygodnie przed terminem Zebrania Ogólnego i zawierać: datę, godziny i miejsce Zebrania Ogólnego oraz szczegółowego porządek obrad. W przypadku planowanej zmiany Statutu należy wskazać istotne treści proponowanych zmian oraz informację o możliwości zapoznaniu się z projektem uchwał. W przypadku możliwości uczestniczenia w Zebraniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zawiadomienie powinno zawierać: dopuszczalny sposób/kanał komunikacji oraz zasady uczestniczenia, w szczególności potwierdzania obecności Członka Związku/pełnomocnika, zasady zabierania głosu w dyskusji oraz głosowania.

6. Zebranie Ogólne może się również odbyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość poprzez dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Zebraniu Ogólnym, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Zebrania Ogólnego. W takim przypadku zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5 powinno zawierać regulamin określający zasady odbycia Zebrania Ogólnego, w tym: sposób/kanał komunikacji oraz zasady uczestniczenia, w szczególności potwierdzania obecności Członka Związku/pełnomocnika, zasady zabierania głosu w dyskusji oraz głosowania. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji członków Związku i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Zarząd zapewni transmisję obrad Zebrania Ogólnego w czasie rzeczywistym.

7. Jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie po upływie 15 minut bez względu na liczbę obecnych.

 

 

§ 18

 

1. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne członków Związku może być zwołane przez Zarząd Związku na wniosku złożonym na piśmie z podaniem przyczyny przez co najmniej 20% członków.

2. Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnego Zebrania Ogólnego może nastąpić z pominięciem wymagań określonych w § 17 ust.4.

3. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne Członków Związku może być zwołane z ważnych powodów przez Zarząd w każdym czasie.

 

§ 19

 

1. Do kompetencji Zebrania Ogólnego należy:

a) uchwalanie programów działania Związku,

b) wybór Zarządu, w tym Prezesa,

c) wybór Komisji Rewizyjnej,

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i  Komisji Rewizyjnej,

e) udzielanie absolutorium dla Zarządu,

f) uchwalanie i zmiana statutu,

g) rozwiązanie Związku,

h) rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawie przyjęcia lub wykluczenia członka,

i) podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach nie zastrzeżonych do wiadomości innego organu

j) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych za dany rok podatkowy

k) ustalenie wysokości  składki członków zwyczajnych i wspierających.

2. Uchwała w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania związku może być podjęta przez Zebranie Ogólne większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 członków.

 

§ 20

 

1. Zarząd kieruje działalnością Związku.

2. Zarząd Związku składa się z członków wybranych przez Zebranie Ogólne w ilości określonej przez Zebranie Ogólne, nie mniej niż 5 członków.

3. Kadencja Zarządu trwa 5 lata.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

5. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród siebie do dwóch wiceprezesów, skarbnika oraz jeżeli istnieje taka konieczność, również sekretarza.

 

§ 21

 

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone niniejszym statutem do właściwości innych organów Związku, a w szczególności:

1. Wykonywanie uchwał Zebrania Ogólnego.

2. Prowadzenie spraw bieżących Związku i jego reprezentowanie.

3. Prowadzenie negocjacji z pracownikami i rozwiązywanie problemów pracowniczych.

4. Negocjowanie warunków umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i zasad ich realizacji  i innymi ubezpieczycielami zdrowia zgodnie z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

5. Przygotowywanie projektów programów i planów działania Związku.

6. Przygotowywanie projektu budżetu.

7. Składanie Zebraniu Ogólnemu sprawozdań z działalności.

8. Podejmowanie uchwał w sprawach prowadzenia przez Związek działalności, o której mowa w § 8 ust. 1 niniejszego statutu.

9. Podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy Związku.

10. Powoływanie   na wniosek Prezesa Związku, Dyrektora Generalnego, określanie zakresu jego działania oraz jego odwołanie.

11. Podejmowanie uchwał w przedmiocie zbycia lub nabycia środków trwałych.

13. Podejmowanie uchwał o pokryciu ze środków członków kosztów działalności Związku przewyższających kwotę składek i środków uzyskanych z innych źródeł.

14. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych dotyczących organizacji pracy.

15. Delegowanie przedstawiciela Związku, o którym mowa w § 7 ust. 2 lit. j.

 

§ 22

 

Prezes Związku kieruje bieżącą działalnością Związku.

 

§ 23

 

Do uprawnień Prezesa Związku należy w szczególności:

1. Wykonywanie uchwał Zarządu

2. Kierowanie pracą Zarządu i zwoływanie posiedzeń

3. Powoływanie i rozwiązywanie komisji, zespołów i innych ciał doradczych Związku,

4. Przedstawienie Zarządowi kandydatury na Dyrektora Generalnego Związku.

5. Reprezentowanie Związku na zewnątrz.

 

§ 24

 

1. Dla przygotowania opinii Związku w sprawach wymagających wiedzy specjalistycznej Prezes Związku może powołać stałe lub czasowe komisje, zespoły i inne ciała doradcze.

2. Członkowie komisji, zespołów i innych ciał doradczych oraz powołani eksperci lub doradcy o których mowa w ust. 1 mogą na zaproszenie Zarządu brać udział w posiedzeniach Zarządu ale bez prawa głosu przy podejmowaniu uchwał.

3. Prezes Związku może również powoływać ekspertów i doradców i zwierać z nimi umowy w sprawie wykonania prac wymagających wiedzy specjalistycznej.

4. Zarząd, na wniosek Prezesa Związku, może powołać Dyrektora Generalnego.

5. Dyrektor Generalny podlega bezpośrednio Prezesowi Związku, który określa zakres jego obowiązków, w szczególności może upoważnić go do wykonywania czynności należących do kompetencji Prezesa Związku.

 

§ 25

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku.

2. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 członków wybranych przez Zebranie Ogólne. Liczbę członków komisji określa Zebranie Ogólne.

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata i kończy się z dniem odbycia Zebrania Ogólnego zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu Związku z wykonania budżetu związku za ostatni rok jej urzędowania.

4. Na pierwszym posiedzeniu, nie później niż w ciągu 14 dni od daty wyboru, członkowie komisji rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.

 

§ 26

 

1. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień.

2. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie i wnioskuje o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu Związku na Zebraniu Ogólnym członków.

3. Komisja Rewizyjna może zgłaszać wniosek o odwołanie członka Zarządu.

 

Rozdział 5

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA ZWIĄZKU

 

§ 27

 

1. Obsługę Związku i jego organów wykonuje Biuro Związku

2. Pracą Biura kieruje Dyrektor Generalny lub pracownik wyznaczony przez Zarząd.

Zmiany statutu poprzez uchylenie dotychczasowej treści statutu i przyęcie statutu w nowym brzmieniu.

3. Organizację i zadania biura Związku określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

Rozdział 6

ODDZIAŁY TERENOWE ZWIĄZKU

 

§ 28

 

1. Związek może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, zwane dalej oddziałami terenowymi.

2. W celu powołania oddziału Zarząd Związku może wyznaczyć pełnomocnika na danym terenie, którego działalność kończy się będzie w momencie powołania Zarządu oddziału.

4. Oddziały terenowe powstają na podstawie uchwały Zarządu Związku podejmowanej na wniosek co najmniej 5 zainteresowanych członków z danego terenu. Odział terenowy obejmuje swym działaniem obszar co najmniej jednego powiatu, dopuszcza się tworzenie oddziałów terenowych obejmujących obszar większej ilości powiatów.

5. Siedzibę, zasady działania oraz zasięg terytorialny oddziału terenowego ustala Zarząd Związku.

6. Oddział może posługiwać się pieczęcią Związku, zawierającą pełną nazwę Związku i dane siedziby oddziału.

7. Władzami oddziału są:

1) zebranie członków oddziału

2) zarząd oddziału.

8. Do działania i kompetencji organów oddziałów stosuje się odpowiednio przepisy statutu dotyczące funkcjonowania władz i organów Związku z wyłączeniem liczebności Zarządu Oddziału, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

9. Zebranie członków oddziału powołuje i odwołuje zarząd oddziału, ustanawia wytyczne dla działalności zarządu oddziału,

10. Zarząd oddziału reprezentuje oddział, kieruje jego bieżącą działalnością, zarządza finansami oddziału, pilnuje przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Związku na swoim terenie. Zarząd oddziału odpowiada za swoje działania przed Zarządem Związku.

11. Zarząd oddziału składa się maksymalnie z 3 osób, w tym:

1) Prezesa;

2) Wiceprezesa;

3) Skarbnika.

12. Skarbnik zarządu oddziału odpowiada za prawidłowe i terminowe opłacanie składek członkowskich przez członków oddziału.

13. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Związku w przypadku:

1. zaprzestania faktycznej działalności przez oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego poniżej liczby 5 członków przez okres trwający dłużej niż 6 miesięcy.

2. złożenia przez zarząd oddziału wniosku o rozwiązanie oddziału

3. rażącego naruszania przez oddział obowiązujących przepisów lub niniejszego Statutu.

 

Rozdział 7

MAJĄTEK ZWIĄZKU

 

§ 29

 

1. Majątek związku stanowią ruchomości, nieruchomości, środki finansowe oraz inne prawa majątkowe nabyte przez Związek w toku jego działalności.

2. Dochody Związku stanowią w szczególności:

a) wpisowe,

b) wpływy ze składek członkowskich,

c) darowizny, składki, zapisy,

d) subwencje osób prawnych,

e) dochody z majątku Związku,

f) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek.

3. Związek może tworzyć fundusze na realizację określonych celów.

4. Zasady gospodarki finansowej Związku określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

 

Rozdział 8

SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI

 

§ 30

 

1. Organem uprawnionym do reprezentowania Związku jest Zarząd, w którego imieniu działa Prezes.

2. Do składania oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych uprawniony jest jednoosobowo Prezes lub dwaj członkowie Zarządu łącznie.

 

Rozdział 9

ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU

 

§ 31

 

1. Związek ulega rozwiązaniu w przypadku podjęcia przez Zebranie Ogólne uchwały o rozwiązaniu Związku, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych

2. Uchwała o rozwiązaniu Związku określa sposób przeprowadzenia likwidacji.

3. Majątek pozostały po Związku w razie jego likwidacji zostanie przekazany Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce z siedzibą w Warszawie.

 

Rozdział 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 32

 

1. Do czasu odbycia Zebrania Ogólnego, które dokona wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej oświadczenia woli w imieniu Związku składają członkowie Komitetu Założycielskiego według zasady, o której mowa w § 25 ust 1 niniejszego statutu.

2. Komitet założycielski, w terminie 30 dni od dnia wpisania Związku do rejestru zwoła Zgromadzenie Ogólne Związku.

 

§ 33

 

Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji Związku.

 

FUNDACJA

Reklama

POZYTYWNIE

Reklama

GRUPA ZKUPOWA

Reklama

Copyright © 2011. All Rights Reserved.